Winners

post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 20-11-2019

Կոլյան Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 16.11.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 20-11-2019

Աշոտը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 19.11.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 20-11-2019

Էդուարդը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 18.11.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 15-11-2019

Ալեքսը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 15.11.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 15-11-2019

Կարապետը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում ,11.11.19 նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 13-11-2019

Արան Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 07.11.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 13-11-2019

Վահանը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 09.11.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 13-11-2019

Գագիկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 04.11.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 13-11-2019

Սոսը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 31.10.19, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Qaj Nazar Show

 • 08-07-2019

ՄԱՔՍԻՄ

More
post-grid Image

Qaj Nazar Show

 • 08-07-2019

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 04-07-2019

ՌՈԲԵՐՏ

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 04-07-2019

ՆԱԹԱԼԻ

More
post-grid Image

Qaj Nazar Show

 • 04-07-2019

ՎԱԶԳԵՆ

More
post-grid Image

Qaj Nazar Show

 • 02-07-2019

Արմենը Kiss FM-ի հաղթողն է «Քաջ Նազար Շոու» խաղում

More
post-grid Image

Qaj Nazar Show

 • 14-06-2019

Տարոնը Kiss FM-ի հաղթողն է «Քաջ Նազար Շոու» խաղում

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 14-06-2019

Գևորգը 03.06.19-ին մասնակցել է Kiss FM-ի «Ղսմաթով կճուճ»

More
post-grid Image

Qaj Nazar Show

 • 14-06-2019

Ռոզան և Հրանտը Kiss FM-ի հաղթողներն են «Քաջ Նազար Շոու» խաղում

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 14-06-2019

Ռուբենը 12.06.19-ին մասնակցել է Kiss FM-ի «Ղսմաթով կճուճ»

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 07-06-2019

Մարիամը 05.06.19-ին մասնակցել է Kiss FM-ի «Ղսմաթով կճուճ»

More
post-grid Image

Kaspersky

 • 07-06-2019

Վաղոն Kaspersky Lab-ի և Kiss FM-ի «Կիբեր անվտանգություն» խաղի հաղթողն է

More
post-grid Image

Kaspersky

 • 31-05-2019

Գոհարը Kaspersky Lab-ի և Kiss FM-ի «Կիբեր անվտանգություն» խաղի հաղթողն է

More
post-grid Image

Lezvi tesuch

 • 31-05-2019

Լիանան Kiss FM-ի «Լեզվի տեսուչ» խաղի հաղթողն է 27.05.19

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 31-05-2019

Վլադը` 24.05.19-ին մասնակցել է Kiss FM-ի ⚱️⚱️ «Ղսմաթով կճուճ»

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 31-05-2019

Տիգրանն իր տղայի՝ Հենրիի հետ 28.05.19-ին մասնակցել է Kiss FM-ի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 30-05-2019

Արմենը 22.05.19-ին մասնակցել է Kiss FM-ի «Ղսմաթով կճուճ»

More
post-grid Image

Lezvi tesuch

 • 24-05-2019

Սամվելը Kiss FM-ի «Լեզվի տեսուչ» խաղի հաղթողն է 24.05.19

More
post-grid Image

Kaspersky

 • 23-05-2019

Արմանը Kaspersky Lab-ի և Kiss FM-ի «Կիբեր անվտանգություն» խաղի հաղթողն է

More
post-grid Image

Kaspersky

 • 23-05-2019

Գևորգը Kaspersky Lab-ի և Kiss FM-ի «Կիբեր անվտանգություն» խաղի հաղթողն է

More
post-grid Image

Kaspersky

 • 21-05-2019

Վահագնը Kaspersky Lab-ի և Kiss FM-ի «Կիբեր անվտանգություն» խաղի հաղթողն է

More