Winners

post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 26-01-2021

Աշոտը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 26.01.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 26-01-2021

Յուրին Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 25.01.2021

More
post-grid Image

Secret Sound

 • 11-01-2021

Ոչ ոք չի հաղթել 835.000 դրամ Kiss Fm-ի Secret Sound/ Գաղտնի ձանը խաղում։ 31.12.2020

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 09-03-2020

Հրաչը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 04.03.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 26-02-2020

Լևոնի և Աննայի մեծ ընտանիքը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 20.02.2020, նրանք շահել են 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 25-02-2020

Արմանը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 25.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 24-02-2020

Մհերը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 21.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 24-02-2020

Սամվելը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 22.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 19-02-2020

Գնունին Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 19.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 19-02-2020

Ալեքսը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում , 18.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 17-02-2020

Հովիկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 10.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 14-02-2020

Հասմիկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 07.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 14-02-2020

Էրիկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 13.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 12-02-2020

Կարենը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 03.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 10-02-2020

Արթուրը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 08.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 07-02-2020

Գագիկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 05.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 06-02-2020

Արմենը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 06.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 04-02-2020

Արտակը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 04.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 03-02-2020

Արթուրը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 01.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 03-02-2020

Արշակը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 31.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 31-01-2020

Բորիսը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում , 28.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 31-01-2020

Սարգիսը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 30.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 30-01-2020

Գարուշը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 29.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 28-01-2020

Հակոբը ձախից, Հայկը աջից Kiss FM-ի հաղթողներն են «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 24.01.2020, 27.01.2020 նրանք շահել են 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 24-01-2020

Էդգարը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 23.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 23-01-2020

Արտակը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 22.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 22-01-2020

Հայկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 18.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Secret Sound

 • 20-01-2020

Էդվարդ 160. 000 դրամ Kiss FM-ի երրորդ հաղթողն է Secret Sound /Գաղտնի Ձայնը/ խաղում։ 16.01.2020

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 16-01-2020

Լիան Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 15.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 16-01-2020

Դավիթը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 14.01.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More