Winners

post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 26-02-2021

Վադիմը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 25.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 25-02-2021

Յուրան Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 18.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 24-02-2021

Գևորգը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 22.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 24-02-2021

Արամը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 22.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 22-02-2021

Արթուրը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում ։ Նա շահել է 6 շիշ գինի / 19.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 18-02-2021

Սմբատը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 15.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 17-02-2021

Նարեկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում ։ Նա շահել է 6 շիշ գինի / 17.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 17-02-2021

Հակոբը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 16.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 16-02-2021

Կարենը (Ինեսայի կողքին) Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում ։ Նա շահել է 6 շիշ գինի :Նրա կողքին իր եղբայրն է )))))) 12.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 16-02-2021

Մասիսը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 11.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 12-02-2021

Գագիկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 03.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 11-02-2021

Աշոտը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 10.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 09-02-2021

Կարապետը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում։ Նա շահել է 6 շիշ գինի / 02.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 04-02-2021

Վարդանը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 02.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 03-02-2021

Հայկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 29.01.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 01-02-2021

Լևոնը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 01.02.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 29-01-2021

Արմենը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 28.01.2021

More
post-grid Image

Secret Sound

 • 29-01-2021

Կարեն 70.000 դրամ Kiss FM-ի չորրորդ հաղթողն է Secret Sound /Գաղտնի Ձայնը/ խաղում։ 18.01.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 27-01-2021

Վահեն Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 27.01.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 26-01-2021

Աշոտը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 26.01.2021

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 26-01-2021

Յուրին Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում Նա շահել է 6 շիշ գինի / 25.01.2021

More
post-grid Image

Secret Sound

 • 11-01-2021

Ոչ ոք չի հաղթել 835.000 դրամ Kiss Fm-ի Secret Sound/ Գաղտնի ձանը խաղում։ 31.12.2020

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 09-03-2020

Հրաչը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 04.03.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 26-02-2020

Լևոնի և Աննայի մեծ ընտանիքը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 20.02.2020, նրանք շահել են 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 25-02-2020

Արմանը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 25.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 24-02-2020

Մհերը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 21.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 24-02-2020

Սամվելը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում, 22.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 19-02-2020

Գնունին Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 19.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 19-02-2020

Ալեքսը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում , 18.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More
post-grid Image

Ghsmatov Kchuch

 • 17-02-2020

Հովիկը Kiss FM-ի հաղթողն է «Ղսմաթով կճուճ» խաղում 10.02.2020, նա շահել է 6 շիշ գինի

More